Evaluări proprietăți și bunuri

Evaluări proprietăți imobiliare

  • Apartamente
  • Case și Vile
  • Spații comerciale
  • Spații de producție și de depozitare
  • Construcții industriale

  • Hoteluri și pensiuni
  • Construcții cu utilizări speciale
  • Terenuri libere sau construite

1. Documentarea asupra proprietății imobiliare de către evaluator imobiliar

 • identificarea proprietății imobiliare
 • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării
 • stabilirea scopului evaluării imobiliare și tipul de valoare ce trebuie determinată
 • vizitarea fizică a proprietății de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât și la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietății (titlul de proprietate actul de vânzare-cumpărare, donație, succesiune, etc. plan cadastral, autorizație de construire)

2. Centralizarea și analiza datelor și informațiilor

 • colectarea și analiza datelor și informațiilor relevante; aceste date și informații trebuie să conțină elementele necesare pentru aplicarea abordărilor în evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparației directe, etc.)
 • • se stabilește conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condițiile limitative și sursele de informare

3. Elaborarea raportului de evaluare imobiliară

 • Procesul de evaluare a proprietății imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucțiunile pentru procesul de evaluare, baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluarii și rezultatele analizei care a condus la concluzia privind valoarea
 • Raportul evaluari imobiliare explică procesele analitice care au fost parcurse în cursul evaluarii și prezintă informațiile semnificative care au fost folosite în analiză. Tipul, dimensiunea și conținutul unui raport de evaluare variază în funcție de tipul proprietății, cerințele legale și de natură și complexitatea procesului de evaluare imobiliară

Evaluări bunuri mobile

Tipuri de bunuri mobile evaluate

Mașini, echipamente și instalații

Active necorporale: licențe, creanțe, brevete de invenție

Scopul evaluării bunului mobil

Bunurile mobile pot fi evaluate la valoarea de piață, la valoarea de recuperare sau la valoarea de lichidare.

Scopul unei evaluări de bunuri mobile este garanția bancară, vânzarea, asocierea, lichidarea și sunt solicitate de către acționariat, investitori, creditori, instituții ale statului, etc.

 • inspecția, identificare bunurilor,  culegerea informațiilor necesare evaluării
 • aprecierea fezabilității transferului de proprietate, respectiv dreptului de proprietate
 • aplicarea metodologiei de evaluare se poate face prin utilizarea tehnicilor incluse în cele trei abordari de evaluare (abordarea prin comparația vânzărilor, abordarea prin cost și abordarea prin venit)

Evaluarea intreprinderii

Pentru a realiza evaluări competente de întreprinderi este importantă analiza activității curente de piată și cunoașterii tendințelor economice relevante. Intreprinderea privată sau de stat este o entitate cu caracter comercial, financiar, de servicii sau industrial ce are o activitate economică.

Scopul evaluarii întreprinderi:

  • obținere credite bancare
  • vânzare sau cumpărare de acțiuni
  • valoare justa în scopul raportării financiare
  • fuziuni – achiziții
  • preluarea unor participații
  • asocierea cu părți ale întreprinderii

Efectuăm evaluari de întreprinderi pentru:

  • societăți comerciale
  • instituții de stat, întreprinderi private
  • hoteluri, restaurante, stații de benzină, cazinouri, teatre și cinematografe, etc.

Evaluarea unei întreprinderi se poate baza pe valoarea de piață a acesteia în urma unei analize obiective. Evaluarea întreprinderii este folosită ca bază pentru alocarea valorii totale a acesteia pe activele sale componente și reflectă în acest mod valoarea de utilizare. Pentru evaluarea întreprinderii se evaluează activele corporale, cât și cele necorporale.

Activele corporale includ active curente și activele imobilizate ca proprietăți imobiliare, echipamente sau bunuri mobile corporale.

Activele necorporale includ abilitatea managerială, know-how de marketing, vocația la credit, forța calificată de muncă, fondul comercial și proprietatea asupra diferitelor drepturi legale și instrumente (de ex, brevete de invenție, drepturi de autor, francize și contracte, etc).

Alte tipuri de studii și servicii

 

 • studii de fezabilitate
 • studii de piață
 • evaluării în vederea executării silite

 

Translate »